Facebook Error
Regulamin korzystania z serwisu www.bazappp.pl

oraz świadczenia usług za pośrednictwem serwisu

obowiązujący od 1.04.2014 r.

 

§ 1 Definicje

1) Regulamin ? niniejszy dokument określający zasady, prawa i obowiązki korzystania ze strony internetowej Usługodawcy przez Usługobiorców oraz Użytkowników, a także prawa i obowiązki Usługodawcy wobec Użytkowników i Usługobiorców.

2) Usługa ? usługa korzystania ze strony internetowej Usługodawcy oraz wszystkie usługi dostępne za jej pośrednictwem.

3) Użytkownik ? osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, akceptująca warunki Regulaminu, która ma prawo, przy zachowaniu zasad Regulaminu, a także instrukcji, haseł i odnośników do korzystania z możliwości, jakie oferuje Usługodawca. Na zasadach określonych niniejszym Regulaminem za Użytkownika uważa się również każdą osobę korzystającą ze strony internetowej bez wypełnienia procedury rejestracyjnej. Brak procedury rejestracyjnej nie wyłącza odpowiedzialności Użytkownika określonej w Regulaminie.

4) Usługobiorca ? osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa nadaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową, mogąca zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi być podmiotem praw i obowiązków, która dokonała Rejestracji i zaakceptowała Regulamin, celem korzystania z bezpłatnych lub odpłatnych Usług.

5) Zamówienie ? zlecenie wykonania Usługi.

6) Usługodawca/Administrator? Fundacja Centrum PPP, ul. Marszałkowska 55/73 lok. 72A, 00-676 Warszawa

7) Strona internetowa (Baza) ? strona pod adresem www.bazappp.pl

8) Zamknięta (płatna) część Bazy ? obszar danych, do których dostęp ma tylko Zalogowany Użytkownik/Usługobiorca. Obejmuje ona zbiór danych niedostępnych dla podmiotów nieposiadających wykupionego abonamentu.

9) Usługa korzystania ze Strony internetowej – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika, polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych ogólnie dostępnych na Stronie Internetowej za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron.

10) Usługa dostępu do bazy PPP (Usługa Dostępu) – polega na dostarczeniu przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy zebranych w ramach Serwisu informacji w postaci ogłoszeń o projektach i pomysłach w obszarze PPP, a także ? tam gdzie jest to możliwe ? kontraktach zarządzających danymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi po stronie publicznej w zamian za określone wynagrodzenie. Dostarczanie informacji może odbywać się poprzez udostępnianie treści ogłoszeń w Serwisie poprzez Konto i/lub przesyłanie ich na wskazany adres e-mail Usługobiorcy.

11) Okres rozliczeniowy (abonamentowy) ? okres za który pobierane jest wynagrodzenie.

12) Dane dostępowe ? unikalny nr konta i adres e ? mail Usługobiorcy.

13) Kontozbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu przypisanych konkretnemu Usługobiorcy.

14)Opiekun Klienta ? w ramach pakietu PremiumUżytkownik/Usługobiorca ma prawo do uzyskania bezpłatnej pomocy ze strony Opiekuna Klienta wyznaczonego przez Usługodawcę, w ilości maksymalnie 4 godzin zegarowych w miesiącu.

Po przekroczeniu tego czasu Użytkownik/Usługobiorca może nadal korzystać z pomocy Opiekuna Klienta, z zastrzeżeniem, iż jest to odpłatna pomoc ? w kwocie 100 zł netto/h. Użytkownik/Usługobiorca zostanie skutecznie poinformowany w momencie przekroczenia limitu 4 bezpłatnych godzin w miesiącu.

§ 2 Zasady świadczenie Usługi Dostępu

1) Usługodawca w ramach Usługi dostępu zobowiązuje się do udostępniania Usługobiorcy za wynagrodzeniem informacji o pomysłach i projektach PPP zgodnie z posiadaną przez siebie bazą danych, w zakresie określonym na mocy zawartej umowy. Usługodawca zastrzega sobie prawo przesyłania w raportach wizytówek firm korzystających z serwisuwww.bazappp.pl

2) Usługodawca ma prawo udostępnić Użytkownikowi nieodpłatnie w okresie testowym korzystanie z Usługi Dostępu po uprzednim podaniu przez niego w sposób wskazany przez Usługodawcę żądanych danych.

Podanie przez Użytkownika wymaganych danych jest równoznaczne z akceptacją określonych niniejszym Regulaminem zasad korzystania testowo z nieodpłatnej Usługi Dostępu.

3) Usługodawca udostępnia Użytkownikowi testowo Usługę Dostępu przysyłając na podany przez niego adres mailowy Dane dostępowe.

4) Użytkownik może korzystać nieodpłatnie z Usługi Dostępu przez okres 5 dni, chyba że Usługodawca wyraźnie wskaże mu inny (krótszy bądź dłuższy) czas nieodpłatnego korzystania z Usługi.

5) Z chwilą złożenia Zamówienia, Usługa Dostępu jest udostępniona Usługobiorcy odpłatnie i prawo do nieodpłatnego korzystania z Usługi dostępu w okresie testowym wygasa.

6) Usługobiorca może wybrać jako okres trwania umowy następujący okres rozliczeniowy: kwartał, pół roku, rok. Wskazanie w Zamówieniu innego okresu oznacza, że Usługobiorca wybrał najbliższy do wskazanego powyższej możliwy okres trwania umowy.

 

§ 3 Zawarcie umowy

1) Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi określonej w zamówieniu na warunkach wskazanych w Zamówieniu i niniejszym Regulaminie dochodzi z chwilą złożenia Zamówienia przez Usługobiorcę i jego przyjęcia przez Usługodawcę. Brak odmowy przyjęcia Zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu oznacza jego przyjęcie przez Usługodawcę.

2) Usługodawca w celu potwierdzenia zawarcia umowy o świadczenie Usługi, wysyła Usługobiorcy na adres mailowy podany w Zamówieniu informację o dacie zawarcia Umowy wraz z regulaminem w wersji obowiązującej na dzień złożenia Zamówienia. Wysyła również Usługobiorcy na adres wskazany w Zamówieniu podpisany przez siebie egzemplarz Zamówienia, a Usługobiorca zobowiązany jest do jego podpisania oraz odesłania: pocztą na podany w wysyłce adres, w formie faxu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3) Usługobiorca zgadza się na prawo Usługodawcy do natychmiastowego wypowiedzenia umowy na świadczenie Usługi, w momencie gdy:

a) Usługodawca nie otrzyma potwierdzenia zawarcia Umowy w terminie 30 dni od wysłania podpisanego Zamówienia przez Usługodawcę, zgodnie z procedurą wskazaną w § 3 pkt 3;

b) Co najmniej 14 dni Usługobiorca zalega z zapłatą należności wobec Usługodawcy;

c) Usługobiorca wykorzystuje Usługę do świadczenia działalności nieodpłatnie komercyjnej bądź niekomercyjnej pokrywającej się choćby częściowo z działalnością Usługodawcy;

d) Usługobiorca zamieszcza treści sprzecznie z §11 pkt 4.

e) Z konta Usługobiorcy dokonywane jest masowe kopiowanie danych i informacji zawartych w Bazie www.bazappp.pl przy użyciu np. robotów indeksujących.

4) Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi uważa się za skutecznie złożone z chwilą wysłania go na adres mailowy Usługobiorcy podany w Zamówieniu.

5) W przypadku zaistnienia którejkolwiek z sytuacji wymienionych w § 3, Usługobiorcy nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty abonamentu.

6) Usługobiorca jest świadom konsekwencji postępowania opisanego w § 3 ? włącznie z możliwością wystąpienia przez Usługodawcę z wnioskiem o wypłatę zadośćuczynienia zgodnie z trybem określonym w polskim Kodeksie Cywilnym.

 

§ 4 Zamówienie Usługi Dostępu

1) Formy złożenia zamówienia dopuszczone przez Usługodawcę: na piśmie, na adres Usługodawcy, w formie faxu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan lub zdjęcie formularza, który następnie dostarczony będzie w formie papierowej w ciągu 14 dni roboczych).

2) Do złożenia zamówienia wymagane jest aby zostały wskazane wszystkie informacje zawarte w formularzu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Wypełnione prawidłowo zamówienie uważa się za złożone.

3) Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zamówienia bez podania przyczyn. Odmowa przyjęcia Zamówienia następuje w dowolnej formie ? preferowana będzie jednak forma komunikacji elektronicznej lub telefonicznej.

4) Dane Usługobiorcy wskazane w Zamówieniu, w szczególności adres mailowy, mogą zostać zmienione w trakcie obowiązywania umowy, jednakże Usługodawca musi zostać o tym skutecznie poinformowany.

 

§ 5 Wymagania techniczne

1) Wymagania techniczne dotyczące korzystania ze Strony internetowej i Serwisu w ramach Konta są następujące:

a) połączenie z siecią Internet;

b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www.

 

§ 6 Powstrzymanie się ze świadczeniem

1) W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu lub Zamówienia, w tym z przyczyn nie dotrzymania terminu płatności, może nastąpić natychmiastowe zaprzestanie świadczenia płatnej Usługi. Usługodawca zachowuje prawo do wynagrodzenia za okres zaprzestania świadczenia usługi, jeżeli zaprzestanie świadczenia nastąpiło z powyższych powodów.

2) W każdej chwili bez podania przyczyn Usługodawcy przysługuje prawo do zawieszenia świadczenia nieodpłatnej Usługi korzystania ze strony internetowej, zwłaszcza w przypadku niewłaściwego korzystania z udostępnionych zasobów, polegającego min. na automatycznym pobieraniu oraz rozpowszechnianiu informacji dostępnych na www.bazappp.pl

 

§ 7 Reklamacje

1) Reklamacje związane z Usługami świadczonymi przez Usługodawcę należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres:

2) Aby reklamacja mogła być rozpatrzona powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Usługobiorcy lub Użytkownika, adres pocztowy, nazwę jego Konta oraz adres poczty elektronicznej; przedmiot reklamacji; okoliczności uzasadniające reklamację.

3) Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni roboczych od daty wpływu zgłoszenia.

4) Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail podany przez Użytkownika/ Usługodawcę.

 

§ 8 Opłaty

1) Usługodawca gwarantuje niezmienność ceny Usługi w okresie, za który Usługobiorca dokonał zapłaty.

2) Opłata za usługę jest pobierana w całości z góry za jeden okres rozliczeniowy. Termin płatności wynosi 14 dni od wystawienia faktury przez Usługodawcę. Wskazanie innego terminu płatności w Zamówieniu nie wiąże stron o ile nie zostało indywidualnie uzgodnione i wyraźnie zaakceptowane przez Usługodawcę.

3) Usługobiorca dokonuje opłaty za Usługę na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury, dostarczanej Usługobiorcy. Opłata jest zgodna z cennikiem dostępnym na stronie http://bazappp.pl//cennik/ w chwili złożenia Zamówienia.

4) Usługodawca ma prawo dokonać cesji wierzytelności wobec Usługobiorcy.

5) Wszelkie uzgodnione indywidualnie i wskazane w cenniku kwoty są kwotami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT według obowiązującej stawki.

 

§ 9 Prawa i obowiązki Usługodawcy

1) Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia korzystania z Usług przez Usługobiorcę. Jednakże łączny czas ograniczeń nie może przekroczyć 72 godzin w ciągu miesiąca.

2) Usługodawca nie bierze udziału w szczególności w transakcjach dokonywanych pomiędzy Usługobiorcą, a Użytkownikiem i innymi osobami trzecimi, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody z tego wynikłe. Serwis stanowi jedynie platformę informacyjną.

3) Usługobiorca a także Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę wskazanego w Zamówieniu adresu elektronicznego do świadczenia Usługi drogą elektroniczną w zakresie wynikającym ze złożonego Zamówienia

4) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za;

a) naruszenie praw autorskich osobistych i majątkowych osób trzecich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe, wzory przemysłowe i wzory użytkowe przez Usługobiorcę i Użytkownika;

b) naruszenie wizerunku osób fizycznych;

 

§ 10 Ochrona danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

2) Dane osobowe, w szczególności nazwa, adres, telefon są przetwarzane w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi i w celach marketingowych oraz promocyjnych usług świadczonych przez Usługodawcę i jego partnerów.

3) Administrator lub podmiot z nim współpracujący przetwarza dane osobowe Użytkownika/Usługobiorcy, na podstawie uzyskanej od niego zgody, zawarte w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Usług i w celach marketingowych związanych z profilem działalności. Administrator zapewnia pełną ochronę poufności danych Użytkowników.

4) Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich aktualizacji.

5) Udostępnienie danych przez Użytkownika/Usługobiorcę jest dobrowolne.

6) Administrator jest uprawniony do usunięcia danych Użytkownika, który podał dane niepełne lub niezgodne z prawdą.

§ 11 Rejestracja w Bazie

1) Użytkownik/Usługobiorca poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:

a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;

b) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Polityki Prywatności;

c) wyraża zgodę na upublicznienie swojego logo (jeśli posiada)

d) wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Usługodawcę wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych, w celach realizacji przez Administratora usług dostępnych w ramach Bazy;

e) wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie w celach marketingowych przez Administratora dotyczącego go adresu poczty elektronicznej oraz podanych przez niego danych, w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.);

f) wyraża zgodę na przesyłanie mu za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności za pomocą poczty elektronicznej – na podany adres e-mail) informacji marketingowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

g) oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe i aktualne

2) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu pełnego dostępu do usług oferowanych w ramach Bazy.

3) Administratorem danych osobowych Użytkowników/Usługobiorców zarejestrowanych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Usługodawca.

4) Każdy Użytkownik/Usługobiorca ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się ze stosownym żądaniem przesłanym do Administratora w formie pisemnej.

5) Użytkownik/Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z Usługi Dostępu. Aby to uczynić należy skontaktować się z Administratorem Bazy i potwierdzić drogą mailową chęć usunięcia konta. Zostanie ono zlikwidowane w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Rezygnując z Usługi Dostępu Użytkownik/Usługobiorca nie może żądać zwrotu kwoty zapłaconej z góry za cały okres trwania abonamentu

6) Usunięcie danych rejestracyjnych Użytkownika/Usługobiorcy z systemu jest równoznaczne z utratą przez tego Użytkownika/Usługobiorcę dostępu do Zamkniętej (płatnej) części Bazy.

7) Konto Użytkownika/Usługobiorcy może także zostać usunięte przez Administratora bez podania przyczyny m.in. w przypadku stwierdzenia wadliwości podanego adresu e-mail czy prowadzenia działań niezgodnych z zapisami regulaminu takich jak rozpowszechnianie informacji zawartych w Bazie.

 

§ 12 Prawa i obowiązki Usługobiorcy

1) Dane dostępowe są tworzone i przekazywane przez Usługodawcę. Usługobiorca i Użytkownik może zmieniać hasło. Usługobiorca i Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Danych dostępowych.

2) W przypadku zagubienia lub przypadkowego ujawnienia hasła osobom trzecim Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy.

3) Usługobiorca jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach danych teleadresowych i innych wymaganych do prawidłowego świadczenia Usługi.

4) Usługobiorca zobowiązuje się do niewykorzystywania Strony internetowej Usługodawcy i Wizytówki do celów powszechnie uznanych za szkodliwe, niewłaściwe, nielegalne lub niemoralne.

5) Naruszenie warunków zawartych w §11 pkt 4 uprawnia Usługodawcę do natychmiastowego usunięcia treści, które naruszają §11 pkt 4.

§ 13 Obowiązywanie umowy

1) Jeżeli strony w umowie nie postanowiły inaczej, zawarcie umowy aktywuje serwis na czas określony ? zgodnie z ofertą zamieszczoną na www.bazappp.pl . Po upływie okresu umowy, zostaje ona automatycznie przedłużona na okres pierwotnie wybrany przez Usługobiorcę, chyba, że wypowie on umowę nie później niż 21 dni przed końcem obowiązywania okresu abonamentowego.

2) Umowa może być rozwiązana przez Usługobiorcę w każdym czasie, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, przez pisemne oświadczenie doręczone Usługodawcy pocztą na podany w wysyłce adres lub formie faksu, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§ 14 Ochrona praw Usługodawcy

1) Wszelkie prawa do Serwisu w tym prawa autorskie majątkowe i niemajątkowe przysługują Usługodawcy.

2) Wszelkie prawa do elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych oraz innych narzędzi udostępnionych na Stronie internetowej, są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy ewentualnie innych wskazanych podmiotów trzecich.

3) Korzystanie z baz danych udostępnianych na Stronie internetowej nie oznacza

nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw do nich. Bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania ze Strony internetowej, zabronione jest w szczególności:

a) rozpowszechnianie, w tym publikowanie lub używanie do dalszej odsprzedaży, kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektroniczne, bądź w jakikolwiek inny sposób, Strony internetowej, lub jej części, a także poszczególnych elementów baz danych udostępnianych na jego stronach;

 

§ 15 Postanowienia końcowe

1) Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie Usługodawcy.

2) Wraz z przesłaniem Zamówienia Usługobiorca akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. Użytkownik akceptuje niniejszy regulamin wraz z rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej.

3) Wszelkie zmiany w treści Regulaminu będą natychmiast podawane do wiadomości Usługobiorcom za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie na adres podany w Zamówieniu.

4) W przypadku zmiany danych, w tym danych adresowych Usługobiorca zobowiązuje się powiadomić o tym niezwłocznie Usługodawcę. Do chwili powiadomienia wszelkie czynności podejmowane przez Usługodawcę z uwzględnieniem dotychczasowych danych są w pełni skuteczne.

5) W sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

§ 16 Polityka prywatności

Korzystając z serwisu www.bazappp.pl, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883).

Adresy e-mail i inne dane użytkownika zawarte w bazach danych są udostępniane po zalogowaniu się w serwisie. Możecie je Państwo dowolnie modyfikować. Jeśli nie ma możliwości dostępu do danych wprost (przez stronę www), możecie Państwo przeglądać i modyfikować swoje dane za naszym pośrednictwem, pisząc na adres:

Bez pisemnej zgody osoby uprawnionej przez Usługodawcę, obowiązuje rygorystyczny zakaz kopiowania, przenoszenia, powielania, plagiatowania, publikowania lub rozpowszechniania wszystkich tekstów znajdujących się w serwisie www.bazappp.pl. Naruszenie tego zakazu będzie mieć poważne skutki cywilnoprawne i karnoprawne.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika/Usługobiorcę Bazy. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla komputera Użytkownika/Usługobiorcy. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników/Usługobiorców wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Dane zawarte w plikach cookies nie są również kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Bazy, a jedynie z komputerem, na którym plik cookies został zapisany. Należy także zaznaczyć, że mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika/Usługobiorcy. Więcej informacji o plikach cookies i zasadach ich działania można przeczytać w serwisie
http://wszystkoociasteczkach.pl/

Pobierz regulamin

Zarejestruj się! Uzyskaj pełen dostęp do bazy.Wykres
Fundacja Centrum PPP
ul. Marszałkowska 55/73 lok. 72A, 00-676 Warszawa
tel. +48 22 825 70 76, fax +48 22 875 07 68
e-mail: biuro@centrum-ppp.pl
www.centrum-ppp.pl


made by iMarkus | Baza Projektów PPP © 2021