Facebook Error
Szczegółowe informacje na temat projektu

NazwaSystem Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania – Kontrakt 1.
Podmiot publiczny
Miasto Poznań
Lokalizacja projektu
Poznań
Województwo
Wielkopolskie
Szczegółowy opis projektu

Przedmiotem Umowy PPP jest:
— zaprojektowanie, wybudowanie, finansowanie oraz zarządzanie i utrzymanie kompletnej Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Poznaniu (ITPOK – teren Miasta Poznań) o nominalnej wydajności przetwarzania odpadów komunalnych do 240 000 Mg na rok w technologii spalania odpadów w piecu rusztowym i wyposażonej w półsuchą instalację oczyszczania spalin, oraz,
— zaprojektowanie, wybudowanie, finansowanie oraz zarządzanie i utrzymanie instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych o nominalnej wydajności przetwarzania odpadów do 10 000 Mg na rok (IDOW – Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Suchym Lesie).

Sektor
Gospodarka odpadami
Podmiot publiczny
Miasto Poznań
Lokalizacja projektu
Poznań
Województwo
Wielkopolskie
Data ogłoszenia
08.04.2011
Mechanizm płatności
Pobieranie opłat za odbiór odpadów od dostawców – tzw. opłaty na bramie.
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
Forma prawna projektu
PPP w trybie PZP
Osoba kontaktowa

Bożena Przewoźna, Anna Stachowiak


Stanowisko:
Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Telefon:
(61) 878 55 41

E-mail:
Wartość inwestycji758 000 000 PLN
Czas trwania umowy29 lat
Informacje dotyczące doradztwa przy projekcie
Termin składania wniosków o udział w postępowaniu na doradztwo
23.07.2012
Warunki przystąpienia do przetargu (kluczowe zapisy)

1) co najmniej jedna usługa doradztwa technicznego na rzecz inwestora, obejmującej bieżące doradztwo w zakresie technicznym dotyczące przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami o wartości projektu co najmniej 250 000 000 PLN brutto;
2) przygotowanie założeń i struktury (tj. analizy wykonalności i rozwiązań alternatywnych analizy finansowej wraz z zestawieniem przepływów pieniężnych) oraz postępowań na wybór wykonawcy, partnera prywatnego lub instytucji finansowej co najmniej jednego projektu o wartości 300 000 000 PLN brutto nakładów inwestycyjnych w ramach których:

— została zawarta umowa o partnerstwie publiczno – prywatnym lub,

— pozyskano finansowanie zewnętrzne w wysokości co najmniej 200 000 000 PLN.

Posiadanie specjalistów:

1) Specjalista ds. budowlanych
2) Specjalista ds. gospodarki odpadami - technolog
3) Specjalista ds. Systemów Ciepłownictwa i Energetyki
4) Specjalista ds. księgowo-finansowych
5) Specjalista ds. analizy ryzyka
6) Specjalista ds. prawnych 1
7) Specjalista ds. prawnych 2
8) Specjalista ds. ochrony środowiska
9) Specjalista ds. zamówień publicznych
10) Lider zespołu pomocy technicznej

Kryterium oceny ofert

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 30

2. Metodologia wykonania zadania. Waga 70

Kwota wadium
47280
Wybrany doradca/doradcy podmiotu publicznego

ds. prawnych -Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka Sp. k.,

ds. ekonomiczno -finansowych -Ernst & Young Corporate Finance Sp. z o. o.,

ds. technicznych - Lider: Mott MacDonald Polska sp. z o.o., Warszawa
Mott MacDonald Limited, Croydon (Wielka Brytania)

Pozostali doradcy startujący w konkursie/przetargu

1. Eko-Konsulting-Projekt „CONSEKO-BBM–DESIGN” S.A., Kraków;
2. Konsorcjum: Lider Grontmij Polska Sp. z o.o., Poznań, Partner Konsorcjum Grontmij GmbH, Bremen, Niemcy
3. Konsorcjum: Lider konsorcjum IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A., Bilbao, Bizkaia, Hiszpania; IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o., Wrocław.

Data wyboru doradcy
27.10.2011
Zakres doradztwa
Doradztwo prawne, ekonomiczno-finansowe oraz techniczne
Sposób wyboru doradcy/doradców
Przetarg nieograniczony
Informacje dotyczące wyboru partnera prywatnego
Termin składania wniosków o udział w postępowaniu na wybór partnera prywatnego
03.06.2011
Warunki udzialu w postępowanie o wybór partnera prywatnego
W postępowaniu może wziąć udział Partner Prywatny, który: a. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Wniosków, przekazał do użytkowania zaprojektowany i wybudowany przez siebie, co najmniej 1 nowy zakład termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub odpadów komunalnych oraz frakcji energetycznej z odpadów, z zastosowaniem technologii rusztowej, z odzyskiem energii, o mocy przerobowej nie mniejszej niż 100 000 ton odpadów rocznie, spełniający wymagania Dyrektywy 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów w zakresie dopuszczalnych emisji spalin ze spalania odpadów; oraz b. w okresie nie dłuższym niż 5 lat przed upływem terminu składania Wniosków, zarządzał, co najmniej 1 zakładem termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub odpadów komunalnych oraz frakcji energetycznej z odpadów z odzyskiem energii, o mocy przerobowej, nie mniejszej niż 100 000 ton odpadów rocznie. Powyższe warunki musza być spełnione łącznie
Kryterium oceny ofert
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej 1. Wynagrodzenie. Waga 1 2. Podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiedzy Zamawiającym i Partnerem Prywatnym.Waga 2 3. Terminy i wysokośc przewidywanych płatności lub innych świadczeń zamawiającego. Waga 3
Kwota wadium
7000000
Wybrany partner prywatny
SITA Zielona Energia Sp. z o.o., Warszawa
Pozostali partnerzy startujący w konkursie/przetargu
1. Aticulus Sp. z o.o. 2. IPTOK Sp. z o.o., sp. komandytowa 3. Urbaser S.A. (lider), Suma - Servicos Urbanos e Meio Ambiente S.A., Dragados S.A., Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "Pol-Aqua" S.A. 4. Forum Power and Heat Polska Sp. z o.o. 5. Electrawinds NV, Oschatz GmbH 6. Astaldi S.p.A., TM.E S.p.A. - Termomeccanica Ecologia 7. A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o., A.S.A. International Environmental Services GmbH 8. EVN Umweltholding und Betriebs - GmbH 9. Remondis Waste to Energy Sp. z o.o. 10. DALVEO Poznań Sp. z o.o., DALVEO Poznań OPCO Sp. z o.o., CNIM Poznań Sp. z o.o., PBG OPERATOR Sp. z o.o.erty
Data wyboru partnera prywatnego
21.12.2012
Data podpisania umowy
08.04.2013
Banki i instytucje finansujące
1. Pekao SA, 2. PKO BP, 3. Bank Gospodarstwa Krajowego
Struktura finansowania
1. Dofinansowanie z Unii Europejskiej - 46,45% (maksymalne) 2. Wkład partnera prywatnego - 52,36% 3. Współfinansowanie z budżetu państwa 1,19%
Link do ogłoszenia o wybór doradców
Link do ogłoszenia o wybór partnera
SIWZ na wybór doradcówPobierz plik
Opis potrzeb i wymagań projektuPobierz plik
Drukuj Drukuj
 • Pomysł
 • Poszukiwanie doradcy
 • Analizy
 • Procedura przetargowa
 • Zamknięcie komercyjne
 • Zamknięcie finansowe
 • Realizacja
 • Umowa zrealizowana
 • Unieważniono
 • Nieaktualne
 • n
Zarejestruj się! Uzyskaj pełen dostęp do bazy.Wykres
Fundacja Centrum PPP
ul. Marszałkowska 55/73 lok. 72A, 00-676 Warszawa
tel. +48 22 825 70 76, fax +48 22 875 07 68
e-mail: biuro@centrum-ppp.pl
www.centrum-ppp.pl


made by iMarkus | Baza Projektów PPP © 2019